Система качествени показатели

Система от качествени показатели за оценяване  на резултатите от обучението на учениците от I,II,III клас

 

"Отлично"

  Ученикът:

 • постига напълно очакваните резултати от учебните програми по учебния предмет за съответния клас;
 • в знанията и уменията му няма пропуски u са усвоени всички нови понятия;
 • притежава всички компетентности и може да ги прилага  при решаване на учебни задачи в различни ситуации;
 • работи целенасочено и самостоятелно достига до краен резултат за определено време.

 

„Много добре”

   Ученикът:

 • постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми по учебния предмет за съответния клас;
 • показва незначителни пропуски в знанията и уменията си u e усвоил новите понятия и като цяло ги използва правилно;
 • доказва  придобитите компетенции при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко и в ситуации, които не са изучавани в клас;
 • работи целенасочено и самостоятелно достига до краен резултат за определено време с допълнителна подкрепа от стр                                                                                             

 

"Добре"

    Ученикът:  

 • постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми;
 • показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации;
 • усвоени са преобладаващата част от новите понятия;
 • нуждае се от допълнително време и/или подкрепа за постигане на краен резултат.

 

"Задоволително"

  Ученикът:

 • постига само отделни очаквани резултати от учебните програми;
 • в знанията и уменията си има сериозни пропуски;
 • усвоени са само някои от новите понятия;
 • притежава малка част от компетентностите,определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с  пропуски и грешки.

 

"Незадоволително"

  Ученикът:

 • не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „задоволително”.

 

Полезни връзки

 

 

Календар