Занимания по интереси

Олимпиади

Национален календар за изяви по интереси

 

Включването на ученици в занимания по интереси подкрепя:

  • развитието на ключови компетентности;
  • възпитанието в ценности;
  • развитието на патриотично, гражданско, екологично и интеркултурно възпитание;
  • насърчаването на креативно мислене
  • повишаване качеството на образованието в т.нар. STEM направления;
  • предоставяне на възможности учениците да подобрят своята професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно ориентиране, натрупване на практически опит и умения за реализация в реални условия;
  • подобряване качеството на усвояваните знания, умения и компетентности от учениците в часовете по задължителна и разширена подготовка;
  • предлагането на възможност за образование през „целия живот“;

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар