Административни услуги

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 "Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите", част втора "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.


Заявление издаване дубликат на документ

Информация за издаване дубликат на документ
Информация за издаване дубликат на документ
Информация за преместване на ученици в държавни и общински училища
Информация за преместване на ученици в държавни и общински училища
Информация за приемане на ученици в 1 клас в държавни и общински училища
Информация за приемане на ученици в 1 клас в държавни и общински училища

 

Полезни връзки

 

 

Календар